publication

Paper and Patent

Ye Tian#, Li Yang#, Wei Wang#, Jing Zhang, Qing Tang, Mili Ji, Yang Yu, Yu Li*, Hong Yang*, Airong Qian*.
Computer-aided Detection of Squamous Carcinoma of the Cervix in Whole Slide Images.
arXiv, 2019.
(# indicates equal contributions.)
[arXiv] [BibTex] [Code]

Wenjuan Zhang#, Ying Huai#, Wei Wang, Kaiyue Xue, Lei Chen, Chu Chen*,Airong Qian*.
A Retrospective Cohort Study on the RiskFactors of Deep Vein Thrombosis (DVT) for Traumatic Fracture Patients atHonghui Hospital.
BMJ Open, 2018.
(# indicates equal contributions.)
[pdf] [BibTex]

王威, 李郁, 张文娟, 田野, 骞爱荣*.
深度学习技术在疾病诊断中的应用[J].
第二军医大学学报, 2019.
[pdf] [BibTex]